Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej i zmieniaj ich kolejność

Strefa produktowa

Edukcja pacjenta

Środy z nowościami w diabetologii


Wybierz serwis


Rozwiń tagi
Strefa produktowa

Pacjent z cukrzycą
w Twoim gabinecie.

Serwis wspierający działania nakierowane na pomoc
pacjentom, informujący o najnowszych doniesieniach
naukowych, wytycznych oraz umożliwiający dostęp
do materiałów edukacyjnych.

Pacjent z cukrzycą w Twoim gabinecie

Najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem z cukrzycą:1

Skuteczna redukcja glikemii
bez ryzyka hipoglikemii

Prewencja zdarzeń
sercowo-naczyniowych
i nerkowych

Edukacja pacjenta.
Indywidualizacja terapii.
Uzyskanie i utrzymanie
pożądanej masy ciała.
Kontrola i monitorowanie
stężenia lipidów.
Uzyskanie prawidłowych
wartości ciśnienia tętniczego.

Cukrzyca oczami pacjenta

Opis przypadków pacjentów

Prezentacja Lek. med. Michał Pira
komentarz Prof. ucz. dr hab. n. med. Filip M. Szymański

Pacjent T2DM gdzie dominującym
problemem jest współistniejąca
niewydolność nerek

Prezentacja : Dr n. med. Roman Kuczerowski:,
komentarz Prof. ucz. dr hab. n. med. Filip M. Szymański
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Pacjent z T2DM gdzie dominującym
problemem jest konieczność redukcji masy
ciała lub ryzyka hipoglikemii

Strefa wideo:

Poznaj szczegóły badania DECLARE z udziałem 17 160 pacjentów z cukrzycą
typu 2.

FORXIGA® – jedyny SGLT2i, który może być zastosowany u pacjentów  z eGFR ≥25 ml/min/1,73 m2 w 3 wskazaniach: cukrzyca typu 2, niewydolnośc serca, przewlekła choroba nerek.1-3

Co ma wspólnego jabłko z rewolucją?

Prezentacja prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Co wpłynęło na ewolucję postępowania w leczeniu cukrzycy?

Prezentacja prof. ucz. dr hab. n. med. Filip M. Szymański
Kierownik Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FORXIGA®:

FORXIGA® u pacjentów z cukrzycą t.2 obniża poziom glikemii, a działając niezależnie
od insuliny, nie wywołuje hipoglikemii oraz oferuje dodatkowe korzyści*,2-4:

Chroniąc serce i nerki ratuje życie**1-4

Redukcja ryzyka
poziomu glikemii bez ryzyka hipoglikemii *,2

Redukcja ciśnienia
tętniczego
***,2

Prewencja zdarzeń sercowo-naczyniowych2,3

Redukcja masy ciała***,2

Zmniejszenie ryzyka rozwoju niewydolności nerek 2

*W badaniach klinicznych z zastosowaniem dapagliflozyny w monoterapii, w leczeniu skojarzonym z metforminą lub w leczeniu skojarzonym z sitagliptyną (z metforminą lub bez niej), częstość występowania zdarzeń lekkiej hipoglikemii była podobna (< 5%) pomiędzy grupami leczonych pacjentów, z uwzględnieniem grupy placebo do 102 tygodni leczenia. Podczas jednoczesnego stosowania dapagliflozyny z insuliną i substancjami zwiększającymi wydzielanie insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 2 może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipoglikemii. Należy ostrzec pacjenta o ryzyku wystąpienia hipoglikemii podczas jednoczesnego stosowania dapagliflozyny z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną.

**U pacjentów z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych definiowanych jako: stan po zawale mięśnia sercowego, niewydolność serca.

***FORXIGA® nie jest zarejestrowana do stosowania w celu zmniejszania masy ciała i ciśnienia tętniczego.

Dla pacjenta, który nie spełnia kryteriów refundacji opakowanie 28 tabletek: Cena 53 44 8 Stała dawka 10 mg 2 stosowana raz na dobę N O W O Ś Ć o p a k o w a n i e 2 8 t a b l e t e k 30 % R E F U N D A C J A 8 o p a k o w a n i e 3 0 t a b l e t e k odpłatność 28 tabl. Dla pacjenta, który spełnia kryteria refundacji opakowanie 30 tabletek: