Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej i zmieniaj ich kolejność

Strefa produktowa

Edukcja pacjenta

Środy z nowościami w diabetologii


Wybierz serwis


Rozwiń tagi
Strefa produktowa

Pacjent z cukrzycą
w Twoim gabinecie.

Serwis wspierający działania nakierowane na pomoc
pacjentom, informujący o najnowszych doniesieniach
naukowych, wytycznych oraz umożliwiający dostęp
do materiałów edukacyjnych.

Forxiga® - nowe możliwości terapii1

Forxiga® - nowe wskazanie
Jeden lek, wiele możliwości1

NOWE
WSKAZANIE
Forxiga® - jedyny SGLT2i który już dziś możesz zastosować
u pacjentów z eGFR≥25ml/min/1.73m2 w 3 poniższych wskazaniach1-3:
i
Udowodniono, że produkt FORXIGA zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn SN lub pogorszenia HF8

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA1

Produkt FORXIGA® jest wskazany
do stosowania u osób dorosłych
w leczeniu objawowej przewlekłej
niewydolności serca ze zmniejszoną
frakcją wyrzutową.1

NOWOŚĆ!
i
Udowodniono, że produkt FORXIGA zmniejsza ryzyko hHF* i zmniejsza ryzyko progresji do nefropatii** u pacjentów z T2D z wieloma czynnikami ryzyka SN lub potwierdzoną chorobą S4

CUKRZYCA TYPU 21

Produkt Forxiga jest wskazany do
stosowania u dorosłych pacjentów
i dzieci w wieku 10 lat i starszych

w leczeniu niewystarczająco kontrolowanej cukrzycy typu 2, jako
leczenie wspomagające dietę i ćwiczenia
fizyczne
- w monoterapii, gdy stosowanie metforminy nie jest właściwe ze względu na brak tolerancji.
- w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi przyjmowanymi w leczeniu cukrzycy typu 2.

NOWOŚĆ!
i
Udowodniono, że produkt FORXIGA zmniejsza ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego obejmującego pogorszenie czynności nerek, SNN oraz zgon z przyczyn nerkowych lub SN1

PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK

Produkt FORXIGA jest wskazany
do stosowania u osób dorosłych
w leczeniu przewlekłej choroby nerek.1

Pacjent z cukrzycą w Twoim gabinecie

Najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem z cukrzycą:1

Skuteczna redukcja glikemii
bez ryzyka hipoglikemii

Prewencja zdarzeń
sercowo-naczyniowych
i nerkowych

Edukacja pacjenta.
Indywidualizacja terapii.
Uzyskanie i utrzymanie
pożądanej masy ciała.
Kontrola i monitorowanie
stężenia lipidów.
Uzyskanie prawidłowych
wartości ciśnienia tętniczego.

Cukrzyca oczami pacjenta

Opis przypadków pacjentów

Prezentacja Lek. med. Michał Pira
komentarz Prof. ucz. dr hab. n. med. Filip M. Szymański

Pacjent T2DM gdzie dominującym
problemem jest współistniejąca
niewydolność nerek

Prezentacja : Dr n. med. Roman Kuczerowski:,
komentarz Prof. ucz. dr hab. n. med. Filip M. Szymański
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Pacjent z T2DM gdzie dominującym
problemem jest konieczność redukcji masy
ciała lub ryzyka hipoglikemii

Profil bezpieczeństwa

Profil bezpieczeństwa produktu FORXIGA® wykazano u >26 000 pacjentów uczestniczących w przełomowych badaniach klinicznych1,5,6,8,10

* Ostre uszkodzenie nerek5; ** Poważna hipoglikemia została zdefiniowana w DAPA-CKD jako hipoglikemia o następujących kryteriach, potwierdzona przez badacza: objawy ciężkiego upośledzenia świadomości lub zachowania, konieczność pomocy zewnętrznej, stosowanie interwencji w leczeniu hipoglikemii i szybkie ustąpienie ostrych objawów po interwencji1. Poważna hipoglikemia została zdefiniowana w DECLARE i DAPA-HF jako hipoglikemia wymagająca pomocy innej osoby w celu aktywnego podawania węglowodanów lub glukagonu lub podjęcia innych działań zaradczych. Wszystkie przypadki wystąpiły u pacjentów z cukrzycą podczas oceny wyjściowej 5,6.

AE = zdarzenie niepożądane; DAPA-CKD = badanie oceniające stosowanie dapagliflozyny w profilaktyce niekorzystnych wyników klinicznych u chorych z przewlekłą chorobą nerek; DAPA-HF = badanie oceniające stosowanie dapagliflozyny w profilaktyce niekorzystnych wyników klinicznych u chorych z niewydolnością serca; DECLARE = badanie oceniające działanie dapagliflozyny w zdarzeniach sercowo-naczyniowych; T2D = cukrzyca typu 2; UTI = zakażenie dróg moczowych.

Strefa wideo:

FORXIGA® – jedyny SGLT2i, który może być zastosowany u pacjentów  z eGFR ≥25 ml/min/1,73 m2 w 3 wskazaniach: cukrzyca typu 2, niewydolnośc serca, przewlekła choroba nerek.1-3

Co ma wspólnego jabłko z rewolucją?

Prezentacja prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Co wpłynęło na ewolucję postępowania w leczeniu cukrzycy?

Prezentacja prof. ucz. dr hab. n. med. Filip M. Szymański
Kierownik Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FORXIGA®:

FORXIGA® u pacjentów z cukrzycą t.2 obniża poziom glikemii, a działając niezależnie
od insuliny, nie wywołuje hipoglikemii oraz oferuje dodatkowe korzyści*,1,6,7:

Chroniąc serce i nerki ratuje życie**,5,6,8-12

Redukcja ryzyka
poziomu glikemii bez ryzyka hipoglikemii *,1

Redukcja ciśnienia
tętniczego
***,1

Prewencja zdarzeń sercowo-naczyniowych1,6

Redukcja masy ciała***,1

Zmniejszenie ryzyka rozwoju niewydolności nerek 1

*W badaniach klinicznych z zastosowaniem dapagliflozyny w monoterapii, w leczeniu skojarzonym z metforminą lub w leczeniu skojarzonym z sitagliptyną (z metforminą lub bez niej), częstość występowania zdarzeń lekkiej hipoglikemii była podobna (< 5%) pomiędzy grupami leczonych pacjentów, z uwzględnieniem grupy placebo do 102 tygodni leczenia. Podczas jednoczesnego sto sowania dapagliflozyny z insuliną i substancjami zwiększającymi wydzielanie insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 2 może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipoglikemii. Należy ostrzec pacjenta o ryzyku wystąpienia hipoglikemii podczas jednoczesnego stosowania dapagliflozyny z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną.

** Dla leku Forxiga (dapagliflozyna) są dowody naukowe potwierdzające redukcję ryzyka względnego śmiertelności ogólnej dla grupy pacjentów z T2D oraz towarzyszącą niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzucania lub przewlekłą chorobą nerek.

***FORXIGA® nie jest zarejestrowana do stosowania w celu zmniejszania masy ciała i ciśnienia tętniczego.

Dla pacjenta, który nie spełnia kryteriów refundacji opakowanie 28 tabletek: Cena 53 44 8 Stała dawka 10 mg 2 stosowana raz na dobę N O W O Ś Ć o p a k o w a n i e 2 8 t a b l e t e k 30 % R E F U N D A C J A 8 o p a k o w a n i e 3 0 t a b l e t e k odpłatność 28 tabl. Dla pacjenta, który spełnia kryteria refundacji opakowanie 30 tabletek: