Logo NWD

Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej i zmieniaj ich kolejność

Strefa produktowa

Edukcja pacjenta

Środy z nowościami w diabetologii


Wybierz serwis


Rozwiń tagi
Strefa produktowa

Pacjent
diabetologiczny
w Twoim gabinecie

Serwis wspierający działania nakierowane na pomoc pacjentom, informujący o najnowszych doniesieniach naukowych, wytycznych oraz umożliwiający dostęp do materiałów edukacyjnych.

Forxiga® - nowe możliwości terapii1
Forxiga® – flozyna z 3 różnymi
wskazaniami1-3
i
Udowodniono, że produkt FORXIGA zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn SN lub pogorszenia HF8

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA1

Produkt FORXIGA® jest wskazany
do stosowania u osób dorosłych
w leczeniu objawowej przewlekłej
niewydolności serca

Forxiga
i
Udowodniono, że produkt FORXIGA zmniejsza ryzyko hHF* i zmniejsza ryzyko progresji do nefropatii** u pacjentów z T2D z wieloma czynnikami ryzyka SN lub potwierdzoną chorobą S4

CUKRZYCA TYPU 21

Produkt Forxiga jest wskazany do
stosowania u dorosłych pacjentów
i dzieci w wieku 10 lat i starszych

w leczeniu niewystarczająco kontrolowanej cukrzycy typu 2, jako
leczenie wspomagające dietę i ćwiczenia
fizyczne
- w monoterapii, gdy stosowanie metforminy nie jest właściwe ze względu na brak tolerancji.
- w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi przyjmowanymi w leczeniu cukrzycy typu 2.

i
Udowodniono, że produkt FORXIGA zmniejsza ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego obejmującego pogorszenie czynności nerek, SNN oraz zgon z przyczyn nerkowych lub SN1

PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK1

Produkt FORXIGA jest wskazany
do stosowania u osób dorosłych
w leczeniu przewlekłej choroby nerek.

SGLT2i z udowodnioną redukcją
ryzyka zgonu
z dowolnej
przyczyny w populacji pacjentów
T2D i HFrEF lub PChN4,5
22
%
RRR
ZGON Z DOWOLNEJ
PRZYCZYNY W POPULACJI
HFrEF I T2D4
HR (95% CI) 0.78 (0.63–0.97)
wartość p 0.027
26
%
RRR
ZGON Z DOWOLNEJ
PRZYCZYNY W POPULACJI
PChN I T2D5
HR, 0,74 (95% CI, 0,56-0,98)
Pacjent z cukrzycą w Twoim gabinecie

Najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem z cukrzycą:7

Ikona kropli wody - Forxiga

Skuteczna redukcja glikemii
bez ryzyka hipoglikemii

Ikona serca - Forxiga Ikona nerek 2

Prewencja zdarzeń
sercowo-naczyniowych
i nerkowych

Ikona wagi - Forxiga

Edukacja pacjenta.
Indywidualizacja terapii.
Uzyskanie i utrzymanie
pożądanej masy ciała.
Kontrola i monitorowanie
stężenia lipidów.
Uzyskanie prawidłowych
wartości ciśnienia tętniczego.

Profil bezpieczeństwa

Profil bezpieczeństwa produktu FORXIGA® wykazano u >26 000 pacjentów uczestniczących w przełomowych badaniach klinicznych1,6,8,9

Profil bezpieczeństwa Forxiga

Częstość występowania epizodów poważnej hipoglikemii w badaniach DAPA-HF i DAPA-CKD była podobna w grupie FORXIGA® i w grupie placebo. Obserwowano je wyłącznie u pacjentów z T2D.8,9

* Ostre uszkodzenie nerek4; ** Poważna hipoglikemia została zdefiniowana w DAPA-CKD jako hipoglikemia o następujących kryteriach, potwierdzona przez badacza: objawy ciężkiego upośledzenia świadomości lub zachowania, konieczność pomocy zewnętrznej, stosowanie interwencji w leczeniu hipoglikemii i szybkie ustąpienie ostrych objawów po interwencji1. Poważna hipoglikemia została zdefiniowana w DECLARE i DAPA-HF jako hipoglikemia wymagająca pomocy innej osoby w celu aktywnego podawania węglowodanów lub glukagonu lub podjęcia innych działań zaradczych. Wszystkie przypadki wystąpiły u pacjentów z cukrzycą podczas oceny wyjściowej 8,9.

AE = zdarzenie niepożądane; DAPA-CKD = badanie oceniające stosowanie dapagliflozyny w profilaktyce niekorzystnych wyników klinicznych u chorych z przewlekłą chorobą nerek; DAPA-HF = badanie oceniające stosowanie dapagliflozyny w profilaktyce niekorzystnych wyników klinicznych u chorych z niewydolnością serca; DECLARE = badanie oceniające działanie dapagliflozyny w zdarzeniach sercowo-naczyniowych; T2D = cukrzyca typu 2; UTI = zakażenie dróg moczowych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRODUKT FORXIGA®:
Don't wait. Flozinate.

Chroniąc serce i nerki ratuje życie**,4,5,6,8,9,11,12

Redukcja glikemii bez zwiększonego ryzyka hipoglikemii *,1

Redukcja wartości skurczowego ciśnienia
tętniczego
***,1

Zmniejszenie ryzyka rozwoju niewydolności nerek1

Redukcja masy ciała***,1

Prewencja zdarzeń sercowo-naczyniowych 1,6

*W badaniach klinicznych z zastosowaniem dapagliflozyny w monoterapii, w leczeniu skojarzonym z metforminą lub w leczeniu skojarzonym z sitagliptyną (z metforminą lub bez niej), częstość występowania zdarzeń lekkiej hipoglikemii była podobna (< 5%) pomiędzy grupami leczonych pacjentów, z uwzględnieniem grupy placebo do 102 tygodni leczenia. Podczas jednoczesnego sto sowania dapagliflozyny z insuliną i substancjami zwiększającymi wydzielanie insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 2 może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipoglikemii. Należy ostrzec pacjenta o ryzyku wystąpienia hipoglikemii podczas jednoczesnego stosowania dapagliflozyny z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną.

** Dla leku Forxiga (dapagliflozyna) są dowody naukowe potwierdzające redukcję ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny dla grupy pacjentów z T2D oraz towarzyszącą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lub przewlekła chorobą nerek.

***FORXIGA® nie jest zarejestrowana do stosowania w celu zmniejszania masy ciała i ciśnienia tętniczego.

Twój wybór = przyszłość Twojego pacjenta

Piśmiennictwo:

 1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Forxiga 10 mg, z dn. 19.01.2024.
 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Jardiance 10 mg, z dn. 29.01.2024.
 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Invokana 100 mg, 300 mg, z dn. 27.02.2023.
 4. Petrie MC et al. JAMA. 2020;323:1353-1368.
 5. Wheeler D.C. i wsp. Lancet Diabetes Endocrinol 2021; (9) 122-31
 6. Wiviott S.D. i wsp. N Engl J Med. 2D19; 380 (4): 347-357.
 7. Current Topics in Diabetes 2023 | Curr Top Diabetes, 2023; 3 (1): 1–140
 8. Heerspink HJL i wsp. N Engl J Med. 2020;383(15):1436–1446.
 9. McMurray J.J.V. i wsp. N Engl J Med. 2019; 381: 1995-2008.
 10. Wiviott S.D. i wsp. Am Heart J. 2018; 200: 83-89.
 11. Kato E.T. i wsp. Circulation. 2019; 139: 2528-2536.
 12. Heerspink H I J. i wsp. EHJ 2021 42(13):1216-1227
Logo NWD
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.