Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej i zmieniaj ich kolejność

Strefa produktowa

Edukcja pacjenta

Środy z nowościami w diabetologii


Wybierz serwis


Rozwiń tagi
Strefa produktowa

Odsuń w czasie insulinoterapię
bez ryzyka hipoglikemii...2,7

Pacjent z cukrzycą w Twoim gabinecie

Najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem z cukrzycą:1

Skuteczna redukcja glikemii
bez ryzyka hipoglikemii

Prewencja zdarzeń
sercowo-naczyniowych
i nerkowych

Edukacja pacjenta.
Indywidualizacja terapii.
Uzyskanie i utrzymanie
pożądanej masy ciała.
Kontrola i monitorowanie
stężenia lipidów.
Uzyskanie prawidłowych
wartości ciśnienia tętniczego.

Co możesz zrobić dla Anny jeszcze dziś?

Anna, 61 lat

Anna obecnie leczona metforminą i iDPP-4i (saksagliptyną),
wymaga kontroli glikemii.

Cukrzyca typu 2 zdiagnozowana 8 lat temu

HbA1c 7,9%

94 kg

BMI 29 kg/m2

GFR 75 ml/min

metformina + DPP-4i
(saksagliptyna)

Obawia się terapii iniekcyjnej
i chciałaby ją maksymalnie
odsunąć w czasie

Liczne czynniki ryzyka
sercowo-naczyniowego

Zalecenia PTD 2021

Algorytm farmakoterapii cukrzycy typu 2 -
Pacjenci z T2DM uprzednio leczeni metforminą1

U osób z nasiloną otyłością lub dużym ryzykiem związanym z występowaniem niedocukrzeń w przypadku nietolerancji metforminy preferowane powinny być leki inkretynowe i inhibitory SGLT-2. Wybór leku na wczesnym etapie leczenia cukrzycy typu 2 powinien uwzględniać schorzenia towarzyszące. U pacjentów z chorobą miażdżycową układu sercowo-naczyniowego, skurczową niewydolnością serca, przewlekłą chorobą nerek lub licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego powinno się zastosować w pierwszej kolejności preparaty o udowodnionym korzystnym wpływie na ryzyko progresji tych schorzeń oraz na śmiertelność całkowitą i sercowo-naczyniową. Efekt ten wykazano w przypadku niektórych inhibitorów SGLT-2i niektórych leków z grupy agonistów receptora GLP-1.
Miażdżycowa choroba CV, niewydolność skurczowa serca, przewlekła choroba nerek, bardzo wysokie ryzyko CV związane z licznymi czynnikami ryzyka CV TAK Dodaj inhibitor SGLT-2lub agonista GLP-1 InhibitorSGLT-2 InhibitorDPP-4 SU TZD Agoniści receptora GLP-1 HbA1c powyżej celu HbA1c powyżej celu HbA1c powyżej celu HbA1c powyżej celu Kontynuacja monoterapii metforminą NIE Rozważ dodanie jednego, a następnie drugiego leku innej klasy:• Agonista receptora GLP-1 Inhibitor SGLT-2• Inhibitor DPP-4• SU• TZD• Insulina bazowa Insulina bazowa (jeżeli nie została wcześniej wdrożona) lub insulinoterapia złożona w terapii skojarzonej z lekami doustnymi lub agonistami receptora GLP-1
mechanizm działania

QTERN® łączy dwa uzupełniające się mechanizmy działania w 1 tabletce2

SGLT-2i
(dapagliflozyna)
INSULINO-NIEZALEŻNY
MECHANIZM DZIAŁANIA2
(NERKI)
DPP-4i
(saksagliptyna)
ZALEŻNY OD GLIKEMII
MECHANIZM DZIAŁANIA2
(KOMÓRKI α, β)

Inhibitory SGLT-2 hamują reabsorpcję glukozy w nerkach,
powodując wydalanie glukozy w moczu.
Inhibitory SGLT‑2 działają niezależnie od poziomu insuliny,
obniżając stężenie glukozy.

Zahamowanie DPP‑4i zwiększa stężenie inkretynowych hormonów GLP‑1 i GIP, co powoduje zależny od glukozy wzrost wydzielania insuliny, zmniejszenie wydzielania glukagonu, poprawia wychwyt glukozy w tkankach obwodowych i zmniejsza wątrobową produkcję glukozy.

Zastosuj QTERN® aby poprawić kontrolę glikemii bez ryzyka
hipoglikemii i uzyskać korzyści sercowo-naczyniowe u Anny.

QTERN®


poprawia kontrolę
glikemii2,5,^,*

QTERN®


oferuje potwierdzone
korzyści nerkowe
leku FORXIGA® 3

QTERN®


oferuje potwierdzone
korzyści leku FORXIGA®
w zakresie redukcji masy ciała i RR3,4

RR = ciśnienie tętnicze krwi.

QTERN®


nie zwiększa ryzyka
hipoglikemii&,5

QTERN®


oferuje potwierdzone
korzyści s-n
leku FORXIGA® 3

QTERN®


to wygoda kontroli glikemii
z wykorzystaniem komplementarnych
mechanizmów działania w 1 tabletce2

Poprawa kontroli glikemii

Skuteczna redukcja glikemii bez ryzyka hipoglikemii2,7

qtern®

Inhibitor SGLT-2 (dapagliflozyna 10 mg)
+ Inhibitor DPP-4 (saksagliptyna 5 mg),
w jednej tabletce, 1 x na dobę2

Dla pacjentów powyżej 18 lat, z cukrzycą typu 2 przyjmujących metforminę
i/lub pochodną SU wraz z jednym ze składników produktu QTERN®,
u których konieczna jest dodatkowa redukcja HbA1C

Umożliwia odsunięcie w czasie terapii iniekcyjnej2,7


Poprawa kontroli
glikemii bez ryzyka
hipoglikemii **,2

Redukcja ciśnienia
tętniczego
***,2

Prewencja zdarzeń
sercowo-naczyniowych
#,2,3

Redukcja
masy ciała ***,2

Zmniejszenie ryzyka
progresji przewlekłej
choroby nerek2

Piśmiennictwo:

  1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2021, Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Diabetologia Praktyczna 2021, tom 7, nr 1
  2. QTERN®, Charakterystyka Produktu Leczniczego; 21.04.2021.
  3. Wiviott S.D. N Engl J Med 2019; 380: 347-357.
  4. FORXIGA® 10 mg, Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna; 25.10.2021.
  5. Matthaei S. i wsp. Diabetes Care. 2015; 38: 2018-2024.
  6. Wiviott S.D. i wsp. Am Heart J. 2018; 200: 83-89.
  7. Lokhandwala T. i wsp. J Med. Econ. 2016; 19: 203-12.
  8. Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2015; 38 (3) :376-383

# wynikająca z udokumentowanego działania prewencyjnego składników leku złożonego
^ w porównaniu do monoterapii saksagliptyną lub dapagliflozyną w 52 tygodniu.
* vs terapia SGLT‑2i bez/z metforminą.
& Epizody hipoglikemii były rzadkie i nie stwierdzono przypadków poważnej hipoglikemii lub konieczności przerwania leczenia z powodu hipoglikemii.

DPP-4i = inhibitor peptydazy dipeptydylowej 4.
SGLT-2i = inhibitor kontransportera glukozowo-sodowego.

** W badaniach klinicznych z zastosowaniem dapagliflozyny w monoterapii, w leczeniu skojarzonym z metforminą lub w leczeniu skojarzonym z sitagliptyną (z metforminą lub bez niej), częstość występowania zdarzeń lekkiej hipoglikemii była podobna (< 5%) pomiędzy grupami leczonych pacjentów, z uwzględnieniem grupy placebo do 102 tygodni leczenia. Podczas jednoczesnego stosowania dapagliflozyny z insuliną i substancjami zwiększającymi wydzielanie insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 2 może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipoglikemii. Należy ostrzec pacjenta o ryzyku wystąpienia hipoglikemii podczas jednoczesnego stosowania dapagliflozyny z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną.

*** QTERN® nie jest zarejestrowany do stosowania w celu zmniejszania masy ciała i ciśnienia tętniczego

Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.